• 08508400663
 • Türkçe
 • English
 • German
 • Arabic
 • Russian

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

    Merhabalar bu yazıda kosgeb destekleri nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağım.Kısa adıyla KOSGEB  ‘Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare başkanlığı’ olarak ifade edilir.

Kosgeb ülkemizin yüzde dokasan ından fazla işletmesinin bağlı olduğu bir kurum olması dolaysıyla da önemli. Peki bu kurum hangi destekleri veriyor ve kimler faydalanıyora cevap vermeye çalışalım.

Kosgeb destekleri proje bazlı ve proje dışı başvurular olarak ikiye ayrılır.

Bu yazı da proje bazlı olmayan destekleri yazacağım.

 KOSGEB (PROJE BAZLI) PROGRAMLAR

 1. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 2. Yurt Dışı Pazar Destek Programı
 3. KOBİGEL Destek Programı
 4. Stratejik Ürün Destek Programı
 5. Teknoyatırım Destek Programı
 6. İş Birliği Destek Programı

 DESTEKLER (PROJE BAZLI OLMAYAN) İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

1.       Nitelikli Eleman Desteği

2.       Yurt İçi Fuar Desteği

3.       Sınai ve Mülkiyet Hakları Desteği

4.       Belgelendirme Desteği

5.       Tasarım Desteği

6.       Teknik Danışmanlık Desteği

7.       Model Fabrika Desteği 

8.       Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

9.       Bağımsız Değerlendirme Desteği

10.   Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

11.   Test ve Analiz Desteği

12.   Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

 Nitelikli Eleman Desteği

Amacı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ürettiği mal veya hizmetlerin kaliteli ve verimli

olmasıyla rekabet gücünün artması amaçlanmıştır.

Destek Unsurları: Personel net maaş desteği

Destek Oranı: %60

2.    Yurt İçi Fuar Desteği

Amacı : Gerçekleştirilmek istenen uluslararası fuar harcamaları karşılanarak üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve çok sayıda uluslararası düzeydeki katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir.

Destek Unsurları: Boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderleri

Destek Oranı: %60

3.    Sınai ve Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı : Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini  artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Destek Unsurları: Sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak amacıyla yapılan giderler

Destek Oranı: %60

4.    Belgelendirme Desteği

Amacı : Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum

sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt  dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Destek Unsurları: Müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge giderleri

Destek Oranı: %60

5.    Tasarım Desteği

Amacı: Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla

yurt dışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Destek Unsurları: İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler

Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin;

sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel

Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma,

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım

merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarının desteklenmesidir.

Destek Oranı: %60

6.    Teknik Danışmanlık Desteği

Amacı: KOBİ’lerin büyümesi için ihtiyacı olan teknik bilgiler hususunda gerekli desteğin sağlanması

hedeflenmiştir.

Destek Unsurları: Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esaslar”da belirlenen alt alanlarda Teknik Danışmanlardan alacakları  danışmanlık harcamaları

Destek Oranı: %60

7.    Model Fabrika Desteği

Amacı: KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine imkân sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve

deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla bu  destek programı faaliyete geçmiştir.

Destek Unsurları: Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm  merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden işletmelerin alacakları hizmet giderlerine  destek verilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm  merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir

Destek Oranı: %60

8.    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Amacı: KOBİ’lerin kendi sektörü ile ilgili ürün gelişmelerini ve yeni teknik-teknolojileri takip edebilmeleri, yabancı pazarda ikili iş görüşmelerini tesis edebilmeleri, ithal/ihraç ürünler analizi ve pazar araştırmaları yapabilmeleri adına fırsat oluşturulması amaçlanmıştır.

Destek Unsurları: KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve

Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler

Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

Konaklama giderleri Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu

ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri)

Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı organizasyon giderleri

Destek Oranı: %60

9.    Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

Amacı : Program kapsamında ülkemizde yer alan işletmelerin enerji verimli elektrik motorları kullanımını  sağlamaktır.

Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB,Ankara Sanayi

Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmeler

Destek Unsurları: TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya

OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı

Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan

protokol çerçevesinde desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

10. Bağımsız Değerlendirme Desteği

Amacı: Bu destek kapsamında işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin belirlenen

kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda güvence sağlayacak bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amaçlanmıştır.

Destek Unsurları: 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05/12/2019

tarihli 30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderleri.

Destek Oranı: %60

11. Test ve Analiz Desteği

Amacı: KOBİ’lerin mevcut ürün/hizmet üretimleri ile dosya maliyetlerini azaltmayı amaçlayan teknik

bir destektir.

Kimler Faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler

Destek Unsurları: Test/analiz raporu giderleri

Destek Oranı: %60

12. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Amacı: İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten

yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini  sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Program aşağıdaki iki bileşenden oluşur:

Birinci Bileşen: “Program Kapsamındaki Sektörler” tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler birinci bileşenden yararlanabilir. İkinci bileşen için bu koşul aranmaz.

Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya

Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlara destek ödemesi yapılmaz

Destek Unsurları:

Mikro işletmeler için azami 2 yeni istihdam karşılığında toplam 200.000 TL,

Küçük işletmeler için azami 5 yeni istihdam karşılığında 500.000 TL destek verilir.

İşletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise destek miktarına 10.000 TL (her bir kadın personel için) eklenecektir.

 

Yorumlar (1)

Fatih DOĞAN
2022-05-23 13:22:32

Merhabalar Bu desteklerden nasıl yararlanabiliriz?

Yorum Yazın