• 08508400663
  • Türkçe
  • English
  • German
  • Arabic
  • Russian

GÜNEYDOĞUDA YATIRIM

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri olarak ortaya koyduğu; dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek, 500 milyar dolar ihracat yapmak ve kişi başına milli geliri 25.000 dolara yükseltmek için teşvik sistemi önemli bir araç olacaktır. Ayrıca teşvik sistemi ile yerli ve yabancı yatırımcılardan stratejik ve büyük yatırımlar çekilecek ve yavaşlayan ekonomik ortamda, bu teşvik sistemi yeni ve ertelenmiş yatırım planlarını ateşleyici etken olacaktır.

Yeni Teşvik Sistemi 4 ana bileşen ve 6 bölgeden oluşmaktadır. Bölge sınıflamaları illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre belirlenmiştir. Şanlıurfa'nın da içinde bulunduğu 6. Bölge Doğu ve Güneydoğu’da yer alan 15 ilden oluşmaktadır.

Teşvik Sisteminin Ana Bileşenleri

 Bir önceki teşvik sisteminde de yer alan ilk 3 bileşene, özellikle cari açığın kapatılmasına yönelik stratejik yatırımların teşviki şeklinde yeni bir bileşen eklenmiştir. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi 6. bölgede uygulanan başlıca bölgesel teşvik tedbirleridir. Bu desteklerle bölgeler arası gelişmişlik düzeyinin azaltılması hedeflenmektedir. Alınan desteklerle yatırımın %100’üne kadar geri dönüş sağlanabilmektedir.

 Gümrük Vergisi Muafiyeti

Asgari sabit yatırım tutarının (Diyarbakır ve Şanlıurfa için 500.000,00 TL) üzerindeki tüm teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaf tutulacaktır. Yapılacak basit bir hesaplama ile; alınacak 500.000 TL değerindeki makine ekipman için uygulanan Gümrük Vergisi %20 oranında ise, alınacak teşvik belgesi ile 100.000 TL yatırımcının cebinde kalacaktır.

 KDV İstisnası ve İadesi

Asgari sabit yatırım tutarının (Diyarbakır ve Şanlıurfa için 500.000,00 TL) üzerindeki teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilir. Diyarbakır veya Şanlıurfa’da yapılacak yatırım kapsamında 500.000 TL’lik makine teçhizat alımı olduğu düşünüldüğünde; uygulanacak %18 KDV istisnası ile 90.000 TL yatırımcının cebinde kalmaktadır. Sağlanan bu avantaj ile yatırımcının ilk yatırım sermayesi ihtiyacı azalmış olacak ve yatırımcı finansal kaynağının daha fazlasını işletme sermayesinde kullanabilecektir.

 Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

 Vergi İndirimi

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapacağınız Teşvik belgesi kapsamındaki asgari yatırım tutarı 500.000 TL üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. Buna göre sabit yatırım tutarının OSB dışındaki yatırımlarda %50’si, OSB içindeki yatırımlarda %55’i oranında vergi indirimi uygulanacaktır. Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.


Bir örnek vermek gerekirse; 500.000 TL sabit yatırım tutarında Diyarbakır veya Şanlıurfa’ya yatırım teşvik belgeli bir yatırım yapılması durumunda 250.000 TL vergi indiriminden faydalanılacaktır. Kurumlar vergisi %22 yerine, %2,2’den tahakkuk ettirilip, kalan %17,8’lik vergi de 250.000 TL kotası dolana kadar muaf tutulmaktadır. Ayrıca hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda yüzde seksenini, geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. Örneğin, Kocaeli’nde yatırımı olan yatırımcı, Diyarbakır veya Şanlıurfa’da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının %80’ini Kocaeli’den elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecektir.

 Sigorta Destekleri

Sigorta Primi İşveren Hissesi, Sigorta Primi İşçi Hissesi ile Gelir Stopajı tutarlarının asgari ücrete denk gelen kısımlarının karşılanacak olması; altıncı bölgede emek yoğun sektörlere yapılacak yatırımlar için önemli avantajlar sağlamaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde Diyarbakır veya Şanlıurfa’da yatırım yapan bir yatırımcının, işçi başına aylık 705,25 TL’lik bir yükten kurtulacağı görülmektedir. Bu da yatırımcının ödemesi gereken işçi ücretinde %30’luk bir maliyet avantajı oluşturmaktadır.

 


Sadece 6. Bölgeye özel olmak üzere, sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanmaktadır. Teşvik belgesine bağlı yatırım ile gerçekleştirilecek ilave istihdam için verilen destek miktarında üst sınır bulunmamaktadır. Yine sadece 6. Bölgeye özel olmak üzere, işçi ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi de 10 yıl süre ile verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Sigorta primi işveren hissesi desteğinde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesindeki kayıtlı istihdam göz önünde bulundurulmaktadır ve tamamlama vizesi yapılmasını müteakip 10 yıl (yatırımın OSB’de olması halinde 12 yıl) boyunca bu destekten faydalanmak mümkün olacaktır. 6. Bölge haricindeki diğer bölgelerde destek tavanı olmasına karşın 6. Bölgede yapılacak yatırımlarda destek tavanı gibi bir limit söz konusu değildir.


Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi


 

Görüldüğü üzere Bölgede yapacağınız yatırımların size geri dönüşü çok daha hızlı olacaktır. Tüm bu fırsatlardan yararlanmak ve yatırım süreçlerinizin tümünde işlerinizi kolaylaştırmak için KOBİ DANIŞMANI hizmet vermeye hazır.

KOBİ DANIŞMANI OLARAK Özel sektördeki yerli ve yabancı firmalarımızın, kamu tarafından sağlanan teşvikler, hibeler, muafiyetler, destekler, izinler vb. konularda yeterli, sağlıklı ve sürekli bir bilgi birikimine sahip olmadığından çeşitli kayıplar ve sorunlarla karşılaştıkları gözlemlenmiş ve KOBİ DANIŞMANI olarak öncelikle ve özellikle bu eksikliğin giderilmesi için firmalarımızın teşvik, yatırım, ithalat, ihracat, hibe konularında bilgilendirilmesi ve buna uygun hizmet sunulması hedeflenmiştir.


Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın