• 08508400663
  • Türkçe
  • English
  • German
  • Arabic
  • Russian

KOBİ DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

    KOBİ danışmanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini sağlar. Danışmanlık süreci, genellikle iş kurulmadan önceki hazırlık döneminde başlar, hali hazırda iş kurmuş KOBİ’lerin durumunu analiz etmek ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da taşımaktadır. KOBİ danışmanlığı, mevcut iş durumunun analizini yapabilir, iyileştirme için gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da çalışmaların iş güvenliği, sürdürülebilir olması gibi konularda da tam destek sağlayabilir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin işletme yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomi ve sektör koşullarına göre değerlendirir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin genel faaliyet yapısını inceleyerek analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, satıcıların yapısı, müşterilerin yapısını ve benzeri hususları dikkate alarak yapar KOBİ’nin kullandığı teknolojileri analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini; anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve hacimleri açısından müşteri verimliliklerini (maliyet etkenliği ve karlılık açısından) istatistiksel analiz yöntemleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin finansal yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin likidite pozisyonunu, finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve karlılık düzeyini mali analiz tekniklerini kullanarak tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin mali oranlarını, sektör standart oranlarına göre değerlendirir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin en yakın rakipleri ile mali ve operasyonel kıyaslamasını yapar.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan değerlendirir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin insan kaynakları yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini insan kaynakları analiz eder

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin çalışanlarına yönelik performans değerlendirme süreçlerini, performans ölçüm kriterleri kullanarak analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini görevde yükselme ilkelerine göre analiz eder. Personel devir hızını analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin pazarlama yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin piyasa rekabet durumunu rekabet ve rakip analizleri yöntemleriyle analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemi ile tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ müşterilerinin memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik tekniklerle analiz eder

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu pazar bölüm/bölümlerini pazar araştırma yöntemleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin üretim yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin stok devir hızını mali analiz teknikleriyle tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz eder.

KOBİ DANIŞMANI Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar.

KOBİ DANIŞMANI Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir.

KOBİ DANIŞMANI Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

KOBİ DANIŞMANI Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar.

KOBİ DANIŞMANI Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar ve benzeri) belirler.

 KOBİ DANIŞMANI KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

KOBİ DANIŞMANI KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler.

KOBİ DANIŞMANI Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

 

 

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın