• 08508400663
  • Türkçe
  • English
  • German
  • Arabic
  • Russian

Sıkça Sorulan Sorular

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, • Kamu kurum ve kuruluşları, • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, • Dernekler ve vakıflar, • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? • Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya • Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler)

Teşvik Kararı (bundan böyle “Karar” olarak anılacaktır) ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlığımızca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine (YTB) sahip olunması gerekmektedir. YTB düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım konularının belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilmiş olup, yatırım konusu liste yerine uygulama amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Aşağıdaki kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak; • Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan, • Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan, • Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu kriter aranmaz), • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmayacaktır) imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir. %40 asgari katma değer kriteri için nasıl bir hesap yöntemi kull

Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, stratejik yatırımın kendi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak doğal gaza dayalı olmayan enerji üretimi yatırımı, stratejik yatırım içerisinde kabul edilecektir.

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır. Asgari sabit yatırım tutarı, teşvik uygulamalarına ve bölgelere göre farklılık göstermektedir: • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; o 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL o 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir. • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir. • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. • Bölgesel Teşvik Uygulama

Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamaz. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

belirtilen yatırım konularının 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölgelerde yapılması durumunda 5. Bölge için sağlanan bölgesel desteklerden, 6. bölgede yapılması durumunda ise kendi bölgesinin desteklerinden yararlanabilecektir. • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. • Asgari e

• Organize sanayi bölgelerinde (OSB) gerçekleştirilecek yatırımlar ve • Aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar bu kapsamda olup, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde sözkonusu desteklerden yararlanırlar. 5. Bölge desteği sağlanan öncelikli yatırım konularında yapacağımız yatırımı OSB’de yapmamız halinde, OSB’lerde yapılan yatırımlara sağlanan ilave desteklerden de faydalanabilecek miyiz? Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması söz konusu değ

Hayır, OSB’de gerçekleştirilen yatırımlara bir alt bölge desteği sağlanmasına ilişkin uygulama sadece büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlara yöneliktir.

Tersanelerin inşa edecekleri gemiler genel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede sağlanan KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak, tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar ise 5. bölge desteklerinden yararlanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Yeni teşvik sistemi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kurumlardan destek alan yatırım harcamaları için de Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez.

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için asgarî iki yüz bin Türk Lirası olması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme neticesinde kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir.

Asgari sabit yatırım tutarı da dahil olmak üzere, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen yatırımcıların teşvik belgeleri iptal edilebilir. Bu durumda sağlanan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bu durumda, bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede fa

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra araziarsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekmektedir.

YTB kapsamı yatırımın altyapı bütünlüğü sağlayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. Ancak, aynı organize sanayi bölgesinde aynı yatırımcıya ait iki ayrı tesiste yapılacak yatırımlar için tek bir YTB düzenlenebilmektedir

KOSGEB Değerlendirme ve karar Kurulunun uygun bulduğu aşağıdaki giderler için destek sağlanır: (1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. (2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır. (3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000 (beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanı

Hayır. Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklı sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.

Evet. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)'ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL'yi geçemez.

Destek Başvurunuzun Kurul tarafından onaylanmasının ardından, sistem üzerinden Taahhütnamenizi onaylamanızın ardından ödeme talep etmeye hak kazanmış olurunuz. Ödeme alabilmek için, Kurul Kararınızda yer alan giderlere ilişkin harcamalarınızı yaptıktan sonra sistem üzerinden Ödeme Talep Formu oluşturmanız gerekmektedir. Ödeme Talep Formunun ekine ödeme belgeleri (fatura, banka dekontu vb.) sistem üzerinden yüklenir.

Hayır. Destek ödemesinin tarafınıza yapılacağı tarih itibariyle ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK ve/veya Vergi borcunuzun bulunması halinde bu borç tutarı destek ödemenizden mahsup edilir ve varsa kalan tutar hesabınıza yatırılır.

Hayır. Faturanızın düzenlenme tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde Ödeme Talep Formu ile KOSGEB’e iletilmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan fatura/fatura yerine geçen belgelere ilişkin destek ödemesi yapılamaz.

Hayır. KOSGEB’den destek talep edeceğiniz giderlerinize ilişkin yapacağınız tüm ödemelerin banka yoluyla yapılmış olması ve bunu belgelemeniz (banka dekontu, hesap ekstresi vb.) gerekmektedir.

Sadece makine-teçhizat ikinci el olarak desteklenebilir. Makine-teçhizat dışında ofis donanımı vb. gider kalemlerinin desteklenebilmesi için yeni olması gerekir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir ve makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya ait satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin KOSGEB’e sunulması gerekir.

Evet, taşıyabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğüne bu durumu bir dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir.

Destek sürecinde İşletmenizin tasfiyesinin başlaması, kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan İşletmenin durumu Kurul tarafından değerlendirilir. İşletmenizin kapandığını belgeleriyle beraber kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İşletme tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda; a) İşletmenin kastı veya ağır kusurunun bulunmadığı, b) Ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık gibi mücbir sebepler, c) Faaliyetlerini engelleyecek nitelikte, finansal yetersizlik, öngörülemeyen kriz, terör olayları, pazar daralması gibi zorunluluk hali, veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar ve

Hayır. İşletme, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır: • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri veya kamu kurumları, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi. • Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu, taahhütname ve makine-teçhizat listeleri. • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge; yerel birimlere yapılacak müracaatlarda, da belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilg

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişiler başvuru yapabilmektedir. VE Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi % 25’ten fazla olan tüzel kişiler başvuru yapamamaktadır.

Programın amacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Kurumu (TKDK) görev alanında yer alan 42 ildeki birincil tarım ürünlerinin üretiminde yer alan tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek, işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak ve çevrenin korunması ile hayvan refahı konusunda AB standartlarını yakalayabilmektir. • Programa başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını geçmemiş kişiler (tüzel kişi ise bu yaş aralığında temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurabilmektedir. • Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması ve vergi ile SGK borçlarının bulunmaması gerekmektedir. • Yatırımın, yapılacağı yerde son ödeme tarihinden itibaren 5 yıl çalışır durumda olması gerekmektedir. Ki

•Küçük ve orta ölçekli işletmeler • Üretici örgütleri veya üretici örgütlerin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler • Başvuru yapacak KOBİ’ler KOSGEB’e kayıtlı olmalıdır.

Destekler süt ve süt ürünleri, kırmızı veya kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması amacıyla sunulmaktadır. Bu çerçevede; Süt ve süt ürünleri: a- Süt toplama ve işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve orta ölçekli süt işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır. b- Yatırım sonunda süt ve peynir altı suyu işleyen işletmeler, günlük en az 10 ton kapasitede olmalı ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. c- Tek bir başvuru sahibi toplam kapasite ve

• Kırsal alanda yaşayan gerçek kişiler • Kırsal alanda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren mikro veya küçük ölçekli özel tüzel kişiler • 5488 sayılı Tarım Kanunun 3.maddesinde tanımlandığı şekliyle çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri

Yatırımların yeri aşağıda belirtilen durumlar dışında kırsal alanda gerçekleştirilmelidir. Buna göre; a) Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan çiftçiler veya bunların hanehalkı üyeleri b) Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında sat

Tedbir 101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar; • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbir 103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar; • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması • 103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması • 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbir 302. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

IPARD Programının Uygulandığı İller; Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları ve başvuru paketi içeriğindeki ''Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formları'' ile diğer dokümanların örnek formatlarına elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Ayrıca basılı olarak İl Koordinatörlüklerinden ücretsiz olarak temin etmek mümkündür. İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Başvuru paketi, 1 orijinal ve 1 kopya olmak üzere 2 adet hazırlanmalıdır

Başvuru Formu Ekleri A1. Taahhütname A2. Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler A3. Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları A4. Seçilen Teklifler ve Ekleri A5. Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri A6. Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (Harcamalara ilişkin tekliflerin tek teklif olması durumunda ilgili belgenin sunulmasına gerek yoktur.) A7. Yasal Mali Tablolar A8. Mevcut Varlıklar Listesi, A9. Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ) ve Metraj Cetveli, A10. Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi A11. Yapı Ruhsatı ya da Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı B. İş Planı C. Teknik Proje (B3 İş Planı ile birlikte sunulan 302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirm

Başvuru Paketi’ni teslim etmeye yetkili kişiler: Gerçek Kişilerde; yararlanıcının kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi veya kendisinin bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişi

IPARD Programı Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri önemlidir. Çünkü IPARD Programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan ''Başvuru Çağrı Rehberi'' ne bakınız.

Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır. Bütçe yetersizliğinden dolayı sıralamaya giremeyen projeler uygun olsa dahi desteklenemeyecektir.

Başvuru sahibinin aynı başvuru çağrı döneminde başka bir başvurusunun bulunmaması ve/veya devam eden yatırımının bulunmaması koşulunun kontrolü aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılır: Aynı başvuru çağrı döneminde; • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların da ayrıca IPARD destekleri için başvuru yapmış olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir, • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların IPARD destekleri için başvuru yapan herhangi bir tüzel kişilikte %25’ten fazla hissesi olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir, • Gerçek kişi olan başvuru sahiplerinin

Teklif Alma Kuralları, proje kapsamında belirlenen uygun harcamalar için geçerli olacaktır. Uygun olmayan harcamalar için Başvuru sahibi Teklif Alma Kurallarına uymak zorunda değildir.

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkacaktır. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır.

Başvuru sahibi yatırım yapmayı planladığı sektör/alt sektör kapsamında Kurum resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayınlanan ''Uygun Harcamalar Listesi'' ni dikkate alarak alım kalemlerini belirlemelidir. Bu liste dışındaki alımlar hibe desteği içerisinde değerlendirilmeyecektir.

Başvuru sahibi Teklif alma işlemini, • İş planı hazırlığı(fizibilite ve teknik proje dahil), mimarlık, mühendislik projeleri ve iş planı hazırlığı için gerek duyacağı diğer hizmet alımları için, iş planı hazırlama aşamasından önce, • Yapım işleri, makine ve ekipman alımı,iş planı hazırlığı dışında kalan hizmet alımları ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için, iş planı (proje) hazırlama aşamasında gerçekleştirmelidir.

Başvuru sahibi proje kapsamında planladığı satın alımlar için bir piyasa araştırması yapacaktır. · Araştırma neticesinde ortalama fiyatları belirleyecektir. · Belirlediği fiyatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kur değişim oranını (döviz alış kuru) kullanmalıdır. · Buna göre toplamda ilgili alım değerinin, 20.000 AVRO’nun üzerinde mi, yoksa altında mı olduğuna karar verecektir. · Başvuru sahibi teklife çıkacağı yani aynı teklif davet mektubu ile alacağı alımlarda her bir kalemin ayrı ayrı 20.000 Avro üzerinde veya altında olup olmadığını değil, bütün kalemlerin toplam fiyatının 20.000 Avronun üzerinde veya altında olup olmadığına karar verecektir. Örneğin başvuru sahibi Makine-ekipman alımı kapsamında 10 k

• Başvuru sahibi, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden teklif almalıdır. • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmede teklifin ekinde yer alan potansiyel tedarikçinin faaliyet belgesi incelenecektir. • Yapılacak incelemelerde alım yapılacak alanda faaliyet göstermeyen bir potansiyel tedarikçiden/yükleniciden teklif alındığı tespit edilirse teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

• Çıkar ilişkisi; Başvuru sahibinin potansiyel tedarikçilerle veya potansiyel tedarikçilerin birbirleriyle olan ailevi, manevi, politik, milli, ekonomik veya menfaat sağlayan her türlü ilişkileri veya ortaklıkları nedeniyle tarafsız görüş verme kapasitesini etkileyen olayı ifade eder. • Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve/veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmamalıdır. • TKDK tarafından, başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve / veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında ve/ veya başvuru paketini hazırlayan ( iş planı, teknik proje ) danışman firma ile diğer potansiyel tedarikçiler / yükleniciler arasında her hangi bir çıkar ilişkisi